Algemene voorwaarden


1) Wij verwerpen volstrekt alle andere voorwaarden vermeld op brieven en andere bescheiden uitgaande van de klanten, behoudens
andersluidend schriftelijk beding van onzentwege.
2) De bestekken en prijsoffertes zijn gebaseerd op de thans geldende waarden van lonen en materialen. Indien deze wijzigingen
ondergaan, behouden wij ons het recht voor de prijzen op evenredige wijze aan te passen.
3) In geval van annulatie van de bestelling is de koper/opdrachtgever een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd: 35% bij
annulatie binnen de 4 weken na de schriftelijke goedkeuring, vermeerderd met de kostprijs van het materiaal bij annulatie
na 4 weken.
4) De leverings/uitvoeringstermijnen worden enkel bij wijze van inlichting verstrekt en binden de verkoper niet. Vertraging in de
levering/uitvoering geeft geen recht op schadevergoeding noch op ontbinding van de overeenkomst.
De indicatieve leveringstermijn begint pas te lopen na betaling van het voorschot.
5) Onze vrijwaringsplicht m.b.t. gebreken in de geleverde goederen strekt zich niet verder uit dan deze van onze leveranciers.
6) Indien de koper/opdrachtgever de goederen niet afhaalt op de aan hem meegedeelde datum, behouden wij ons het recht voor
om na het verstrijken van een termijn van 15 dagen, de overeenkomst als ontbonden te beschouwen ten nadele van de
koper/opdrachtgever en dit zonder voorafgaande ingebrekestelling.
7) De bewaring van de goederen in afwachting van de levering of de afhaling geschiedt op risico van de koper/opdrachtgever.
8) Wanneer wij ten gevolge van overmacht, staking, lock-out, e.d. niet in de mogelijkheid verkeren de overeenkomst uit te voeren,
behouden wij ons het recht voor de overeenkomst te beëindigen zonder dat enige schadevergoeding kan worden geëist.
9) Wij behouden ons het recht voor om de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling als ontbonden
te beschouwen in geval van faillissement, kennelijk onvermogen, alsook bij om het even welke wijziging aan de juridische toestand
van de koper/opdrachtgever.
10) Voor wat betreft eventuele gebreken aan de geleverde goederen wordt toepassing gemaakt van de wet van 1 september 2004
betreffende de bescherming van de consument bij verkoop van consumptiegoederen.
11) Er wordt een factuur opgemaakt volgens vordering van de werken.
12) Het protest tegen de factuur dient schriftelijk en aangetekend te gebeuren binnen de 8 dagen na de factuurdatum. Men wordt
verzocht steeds de datum en het nummer van de factuur te vermelden.
13 Onze leveringen zijn ten laatste betaalbaar de 15de dag na factuurdatum.
14) In geval van wanbetaling zal een verwijlintrest verschuldigd zijn ten belope van 1% per begonnen maand. Eveneens is van
rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een forfaitaire vergoeding verschuldigd ten belope van 10 % van het
factuurbedrag, met een minimum van 65,00 euro als schadevergoeding.
15) Niet-betaling of gedeeltelijke betaling van onze facturen geeft ons het recht om de overeenkomst als geschorst te beschouwen
en elke verdere tussenkomst of herstelling te weigeren. Tevens behouden wij ons het recht voor om de overeenkomst van
rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen voor het geheel of het nog niet uitgevoerde
gedeelte.
16) Al onze geleverde goederen blijven onze eigendom tot aan de volledige betaling ervan, in weerwil van artikel 1583 B.W.
Dit beding is essentieel en verzaking wordt niet vermoed. Het risico gaat echter over op de koper van bij de contractsluiting.
17) Voor alle geschillen, ook in geval van kort geding of oproeping in vrljwaring, zullen uitsluitend de rechtbanken- of afdelingen
van Brugge territoriaal bevoegd zijn.
18) De facturatiegegevens worden vooraf besproken met de vertegenwoordiger. Wijzigingen na facturatie zullen doorgerekend worden aan 50.00 euro, exclusief BTW.


Vragen? Wenst u een GRATIS offerte?

Voor meer inlichtingen neem gerust contact met ons op. Wij doen voor u het nodige.

Contacteer ons


Aradec werkt met volgende kwaliteitsmerken

  • Schuco
  • Deburggraeve
  • Somfy
  • Sommer
  • Plameco Spanplafonds